Usługi

Zakres usług kancelarii sprowadza się do następujących dziedzin prawa:

Prawo rodzinne

 • rozwód (z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie)
 • separacja (z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie)
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie wysokości alimentów, w tym obniżenie/podwyższenie
 • władza rodzicielska (pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie)
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • przysposobienie
 • opieka i kuratela
 • pochodzenie dziecka (ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa)
 • podział majątku wspólnego i inne kwestie dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych

Prawo cywilne

prawo osobowe

 • ochrona dóbr osobistych
 • wady oświadczeń woli
 • ubezwłasnowolnienie

prawo rzeczowe

 • naruszenie własności lub posiadania
 • stwierdzenie zasiedzenia
 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie lub zniesienie służebności gruntowych lub osobistych
 • postępowanie wieczystoksięgowe

prawo zobowiązań

 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia
 • odpowiedzialność kontraktowa (z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania)
 • odpowiedzialność deliktowa (z tytułu czynów niedozwolonych)
 • sporządzanie i opiniowanie umów

prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • dochodzenie zachowku
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • unieważnienie testamentu

Prawo karne

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym i obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym
 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym dotyczącym wykroczenia i obrona obwinionego w postępowaniu sądowym dotyczącym wykroczenia
 • reprezentacja pokrzywdzonego jako oskarżyciela posiłkowego/oskarżyciela prywatnego/oskarżyciela subsydiarnego
 • wyroki łączne
 • doradztwo w zakresie prawa karnego

Prawo administracyjne

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego

Prawo gospodarcze

 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • negocjacje umów handlowych z kontrahentami
 • przygotowywanie opinii prawnych na temat wybranego zagadnienia
 • reprezentacja w sporach sądowych
 • doradztwo w zakresie prawa gospodarczego

Prawo pracy

 • odwołania od decyzji organów emerytalnych i rentowych
 • reprezentacja pracowników i pracodawców w sporach pracowniczych
 • doradztwo w zakresie prawa pracy